شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸ - Saturday 25 May 2019
برداشت خرما خنیزی در روستای ماشکار برداشت خرما خنیزی در روستای ماشکار

محصولات زیتون در روستای ماشکار محصولات زیتون در روستای ماشکار