شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ - Saturday 21 September 2019
برداشت خرما خنیزی در روستای ماشکار برداشت خرما خنیزی در روستای ماشکار

محصولات زیتون در روستای ماشکار محصولات زیتون در روستای ماشکار